ONE AND APART: A JOURNEY COMES FULL CIRCLE

(scroll down for English)

One and Apart var landet i min skrivebordsskuffe og kunne ligeså godt have ligget der for evigt. Men der var for mange gode optagelser med for mange gode musikere, til at det skulle ende der. Helt i albummets ånd blev det en længere rejse og ironisk nok en tilbagevenden til begyndelsesstedet. 


Ok! Kronologi…


Jeg begyndte projektet ”One and Apart – a Year of Exploring Home and Belonging” - tre år efter jeg var flyttet til USA. Jeg skrev om mine oplevelser og udforskede hvad ”hjem” er og hvad det betyder at høre til noget sted.  
Fra oktober 2014 til september 2015 bloggede jeg månedligt en ny sang med et ledsagende essay, som var baseret på den allerførste tid i Californien, de første oplevelser og indtryk.  Den første tid var en følelsesmæssig rutsjebanetur. Jeg var faldet pladask for Californien, men sommetider blev jeg overvældet af en enorm hjemvé eller skyldfølelse.  Men mest af alt var tiden kendetegnet ved forunderlighed og eksistentiel undren.
 

Som tilflytter står man med et væld af nye udfordringer og man lærer helt nye sider af sig selv at kende. Man forundres over sig selv og verden. Der er ting man er nødt til at lære forfra. Man får sig et par lektioner i ydmyghed. Verden er ny og ens sanser skærpes helt usædvanligt. 
 

Alle disse oplevelser og grublerier er tematiseret i sangene, der fremstår som en cyklus af begivenheder, der i virkeligheden kan forekomme mange gange i løbet af et liv. Man længes ud.  Forlader sit trygge hjem. Udforsker. Farer vild. Finder guldet. Længes hjem. Og finder hjem igen. Og så kan det hele begynde forfra.
 

I første omgang blev sangene indspillet i San Luis Obispo og produceret sammen med studieejer og -tekniker Damon Castillo. I SLO lærte jeg et væld af musikere at kende og det var sjovt og spændende at få deres take på musikken med deres ikke-danske ører. 
 

Idéen med at skrive en sang per måned var givende, fordi jeg gav mig selv så meget tid til musikken og til at komme i dybden med teksterne. Men den lange indspilningsproces påvirkede projektet sådan, at de individuelle sange og lydbilledet strittede i flere forskellige retninger. Det var svært at få projektet samlet til et helt og sammenhængende album.
 

Årene gik og idag føles det næsten som om albummet bare lå og ventede på, at jeg vendte hjem til Danmark igen. En vinterdag åbnede jeg så “skrivebordsskuffen” og lyttede opmærksomt til “det glemte album”. Det jeg hørte var intensitet og nærvær i sangene og et særdeles omhyggeligt indspilningsarbejde. Jeg genkendte i musikken eventyrlysten, håbet og drømmene ved at lande et nyt sted. Jeg kunne mærke de åbne vidder og suget ved alt det fremmede - samt ikke mindst den store kærlighed til det der blev mit andet hjem, Californien.
 

I 2021 kontaktede jeg Damon Castillo og jeg spurgte min mand Mark Davis om han ville være co-producer på færdiggørelsen af albummet.  Med friske ører gik vores trio i gang med at samle albummet til et hele. En del indspilninger blev føjet til i Danmark. Mix foregik oversøisk sammen med Damon Castillo  i real-time via avanceret teknologi.  Endelig er vi nået i mål med albummet - og jeg er i mål med en rejse. Ringen er sluttet.  Albummet er min hyldest til mit liv i Californien, men også en måde at sige farvel til det på.  At finde hjem og høre til er en universel oplevelse, som vi alle har del i, sammen og hver for sig - One and Apart.

-  Karoline Hausted, Januar 2023

 

ONE AND APART 2014-2023. A JOURNEY COMES FULL CIRCLE.


One and Apart had landed in my desk drawer and might as well have been sitting there forever. But there were too many good recordings with too many good musicians for it to end there. True to the spirit of the album, it became a longer journey and, ironically, a return to the starting point.


Okay! Chronology...


I began the project "One and Apart – a Year of Exploring Home and Belonging" - three years after I had moved to the USA. I wrote about my experiences and explored what "home" is and what it means to belong somewhere.
From October 2014 to September 2015, I blogged a new song monthly with an accompanying essay based on the very first time in California, my first experiences and impressions. In the beginning it was an emotional roller coaster ride. I had fallen head over heels for California, but during the summer I was overcome with a tremendous sense of homesickness or guilt. But most of all, the time was characterized by wonder and existential wonder.
 

As a migrant, you are faced with a multitude of new challenges and you get to know whole new sides of yourself. You marvel at yourself and the world. There are things you have to learn all over again. You get a few lessons in humility. The world is new and one's senses are heightened in an unusual way.
All these experiences and musings are thematized in the songs, which appear as a cycle of events that can actually occur many times in a lifetime. You are longing. Leaving your safe home. Exploring. Getting lost. Finding the gold. Longing back. And find home again. And then it can all start over.
 

Initially, the songs were recorded in San Luis Obispo and produced with studio owner and engineer Damon Castillo. In SLO I got to know a lot of musicians and it was fun and exciting to get their take on the music with their non-Danish ears.
 

The idea of writing a song per month was rewarding because I gave myself plenty of time to write the music and to delve into the lyrics. But the long recording process affected the project in such a way that the individual songs and soundscapes went in several different directions. It was difficult to get the project together into a complete and coherent album.
 

The years passed and today it almost feels as if the album was just waiting for me to return home to Denmark. One winter day I opened the "desk drawer" and listened carefully to "the forgotten album". What I heard was intensity and presence in the songs and some very thorough recording work. I recognized in the music the sense of adventure, the hope and the dreams of landing in a new place. I could feel the wide open space and the thrill of all the strangeness - and not least the great love for what became my second home, California.
 

In 2021 I contacted Damon Castillo and I asked my husband Mark Davis if he would co-produce the completion of the album. With fresh ears, our trio set about assembling the album into a whole. Some recordings were added in Denmark. Mixing took place overseas with Damon Castillo in real-time via advanced technology. Finally, we have reached the goal with the album - and I am at the goal of a journey. The ring is closed. The album is my tribute to my life in California, but also a way to say goodbye to it. Finding home and belonging is a universal experience that we all share, together and separately - One and Apart.
 

- Karoline Hausted, January 2023

 

One and Apart

Full album